Rejestr umów o dzieło. Nowy obowiązek – nie tylko dla firm.

Obraz Free-Photos z Pixabay

 

Od 1 stycznia 2021 r. zlecający wykonanie dzieła ma obowiązek poinformować ZUS o zawarciu takiej umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku został wprowadzony przepisami Tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.).

Czym jest rejestr umów o dzieło?

Rejestr umów o dzieło to prowadzone przez ZUS zestawienie umów o dzieło, zawieranych od 1 stycznia 2021 roku. Zawiera dane dotyczące stron umowy, jej przedmiotu, datę zawarcia, datę rozpoczęcia wykonywania dzieła, datę zakończenia wykonywania dzieła oraz liczbę zawartych umów. Nie zawiera natomiast informacji o wynagrodzeniu.

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło dotyczy płatnika składek lub osoby fizycznej zlecającej wykonanie dzieła począwszy od 1 stycznia 2021 r., jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przykład:

  • jeśli jesteś stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp. i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego) – nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

  • jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Jakich umów nie dotyczy obowiązek zgłaszania do ZUS?

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie dotyczy umów:

  • zawartych z pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak dokonać zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS?

Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać na specjalnym formularzu ZUS RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), dostępnym na stronie ZUS. Formularz można przekazać pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez platformę PUE ZUS. ZUS przygotował również instrukcję, jak prawidłowo wypełnić formularz ZUS RUD oraz w jaki sposób wysłać formularz poprzez platformę PUE ZUS.

Ważne! W formularzu RUD można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

Czy należy do ZUS zgłosić umowy o dzieło zawarte przed 1 stycznia 2021 roku, realizowane w 2021 r.?

Nie. Do ZUS należy zgłaszać tylko umowy zawarte nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. Jeżeli umowa została zawarta w 2020 r. ale będzie realizowana w 2021 r., to takiej umowy nie należy zgłaszać  do ZUS.

Czy ustne umowy o dzieło również podlegają zgłoszeniu do ZUS?

Tak, obowiązek zgłoszenia obejmuje wszystkie umowy – bez względu na to czy zostały zawarte w formie ustnej czy w formie pisemnej (dokumentowej), jeżeli podlegają one zgłoszeniu do ZUS.

Czy zgłaszane umowy o  dzieło podlegają oskładkowaniu?

Nie, zgłaszane umowy nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie podlegają oskładkowaniu. Natomiast jeżeli w wyniku kontroli zawartej umowy o dzieło, ZUS stwierdzi, że w rzeczywistości strony zawarły umowę zlecenia, od której powinny być odprowadzone składki, to wyda stosowną decyzję administracyjną. Jedyną drogą obrony w takim przypadku będzie złożenie odwołania do sądu.

***

Jeśli nie jesteś pewien, czy musisz zgłosić do ZUS zawartą umowę o dzieło, skontaktuj się ze mną poprzez Formularz Kontaktowy.

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej i blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowiąc wyraz poglądów autora. Nie stanowią porady prawnej ani wykładni prawa oraz nie budują stosunku klient – prawnik. Autor wpisów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne związane z ewentualnym wykorzystaniem przez kogokolwiek tych treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

 

Źródła:

  1. Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.)
  2. Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).
  3. ZUS, Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r. (online:) https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne, dostęp: 16.02.2021 r.
  4. ZUS, Zgłoszenie umowy o dzieło (online:) https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/zgloszenie-umowy-o-dzielo/2723799, dostęp: 16.02.2021 r.
  5. ZUS, Pytania i odpowiedzi – zgłaszanie do ZUS umów o dzieło (online:) https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne – plik do pobrania, dostęp: 16.02.2021 r.

Scroll Up