W czym mogę pomóc?

Główna specjalizacja Kancelarii. Udzielając wsparcia w tej materii, oferuję porady prawne oraz zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących w szczególności:
 • nabycia lub odrzucenia spadku przy dziedziczeniu ustawowym, jak i testamentowym
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy
 • unieważnienia testamentu
 • spisu majątku spadkowego
 • zachowku
 • działu spadku
Dodatkowo, doradzam Klientom w kwestii oceny zasadności przyjęcia lub odrzucenia spadku, a także przy problemach związanych z przyszłym spadkiem i dziedziczeniem.
W zakresie prawa cywilnego oferuję swoją pomoc (porady prawne oraz zastępstwo procesowe) w następujących sprawach:
 • o zasiedzenie
 • o naruszenie posiadania
 • o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości
 • o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • o ustanowienie służebności
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • wynikających z umów cywilnoprawnych (m. in. sprawy o: zapłatę, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, ustalenie istnienia umowy, ustalenie nieważności umowy, roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia wynikające z rękojmi za wady oraz gwarancji, odwołanie darowizny)
 • roszczeń odszkodowawczych, rentowych oraz o zadośćuczynienie – więcej informacji w zakładce: Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • związanych z ochroną dóbr osobistych
 • związanych z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
 • o eksmisję
 • o wpis do księgi wieczystej oraz uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Ponadto, przygotowuję projekty umów cywilnoprawnych, opiniuję umowy, jak również reprezentuję Klientów przed sądami cywilnymi – więcej informacji w zakładce: Postępowania sądowe.
W zakresie prawa rodzinnego oferuję swoją pomoc (porady prawne oraz zastępstwo procesowe) w następujących sprawach:
 • sprawy o rozwiązanie małżeństwa (rozwód)
 • sprawy o separację, zniesienie separacji
 • sprawy o alimenty (podwyższenie lub obniżenie alimentów, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły)
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie istotnej czynności dotyczącej dziecka
 • sprawy związane z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem
 • sprawy dotyczące wzajemnych rozliczeń pomiędzy konkubentami
 • sprawy dotyczące umów majątkowych małżeńskich.
Reprezentuję wierzycieli oraz dłużników w toku sądowych postępowań egzekucyjnych oraz postępowań egzekucyjnych w administracji. Doradzam wierzycielom w wyborze najkorzystniejszego i najszybszego sposobu przeprowadzenia windykacji. W zakres oferowanych przeze mnie usług wchodzą m.in.:
 • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty
 • kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje, opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat
 • pełna obsługa prawna na wszystkich etapach windykacji
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników w toku postępowań egzekucyjnych
 • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego
 • sporządzanie wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowań egzekucyjnych
 • bieżące nadzorowanie prawidłowego przebiegu postępowań egzekucyjnych, podejmowanie czynności związanych z nadzorem nad prawidłowym tokiem postępowań egzekucyjnych (w tym m. in. uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych, zaskarżanie czynności komorników sądowych, opisów i oszacowań nieruchomości)
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników w toku postępowań sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego
 • sporządzanie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej
 • doradztwo prawne odnośnie nabywania składników majątkowych w ramach postępowań egzekucyjnych
W zakres oferowanej przeze mnie pomocy prawnej z prawa administracyjnego wchodzą m.in.:
 • reprezentacja we wszystkich sprawach przed organami administracji oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowanie wniosków i skarg związanych z działaniami organów administracji publicznej (skarg na decyzje lub postanowienia organów administracyjnych, skarg na bezczynność organów administracyjnych, skarg na akty prawa miejscowego)
 • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia organów administracyjnych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • udzielanie porad prawnych

Reprezentuję Klientów w toku postępowań związanych z dochodzeniem zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Moje wsparcie prawne obejmuje zarówno etap przedsądowy, jak i sądowy.

W zakresie szkód osobowych prowadzę sprawy o zapłatę:

 • zadośćuczynienia za krzywdę, w tym spowodowaną śmiercią osoby najbliższej
 • odszkodowania obejmującego poniesione koszty: leczenia, zabiegów medycznych, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, sprawowanej opieki osób trzecich, zakupu sprzętu medycznego oraz leków itp.
 • renty z tytułu: niezdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość


W zakresie szkód majątkowych prowadzę sprawy o zapłatę:

 • odszkodowania za uszkodzony pojazd
 • odszkodowania obejmującego utratę rynkowej wartości pojazdu w związku ze szkodą
 • odszkodowania obejmującego koszty powypadkowego holowania pojazdu
 • odszkodowania obejmującego koszty przechowania uszkodzonego pojazdu do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego
 • odszkodowania obejmującego koszty wynajmu pojazdu zastępczego


Ponadto, prowadzę sprawy o naprawienie szkody wynikającej z:

 • czynu niedozwolonego, niebędącego wypadkiem komunikacyjnym (m. in. szkody wyrządzone przez osobę fizyczną w życiu prywatnym lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
 • zniszczenia mienia
 • umów ubezpieczenia (m. in. ubezpieczenie NNW oraz autocasco)
 • niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej
 • nienależytego wykonania umowy udziału w imprezie turystycznej (tzw. zmarnowany urlop)
 • odwołanego lub opóźnionego lotu samolotu
Reprezentuję Klientów w sporach sądowych i administracyjnych z zakresu dziedzin, którymi się zajmuję. Moje wsparcie prawne polega przede wszystkim na:
 • analizie podstaw dochodzenia roszczeń przez klienta
 • wstępnym opracowaniu koncepcji prowadzenia sporu, przy uwzględnieniu w szczególności potrzeby minimalizacji kosztów postępowania oraz przewidywanego czasu trwania postępowania
 • reprezentacji na etapie przedsądowym (przygotowywanie przesądowych wezwań do zapłaty lub wykonania zobowiązania, podejmowanie działań zmierzających do ugodowego zakończenia sporu)
 • reprezentacji w toku postępowań sądowych (w ramach każdego typu postępowań: postępowanie zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze, zabezpieczające, egzekucyjne), w tym opracowywaniu pism procesowych na każdym etapie postępowania, przede wszystkim: pozwu (np. pozew o zapłatę), wniosku (np. wniosek o zniesienie współwłasności, wniosek o zwolnienie od kosztów, wniosek dowodowy), apelacji, zażaleń czy skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego
 • bieżącej analizie toczącego się postępowania
Oferuję kompleksową obsługę prawną skierowana do przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej. Współpracując z przedsiębiorcą, staram się tworzyć bezpieczne i niezawodne rozwiązania prawne, dające możliwość prowadzenia efektywnego i zrównoważonego biznesu. Pomagam w przygotowywaniu pism, umów jak i reprezentuję klientów w ramach:
 • zakładania działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę (cywilną lub handlową)
 • obsługi organów podmiotów gospodarczych
 • zakładania spółki cywilnej lub spółki handlowej, procesu przekształcania, likwidacji spółek (w tym pełne zastępstwo przed sądami rejestrowymi – KRS)
 • przygotowywania uchwał organów spółek
 • przygotowywania i opiniowania umów handlowych

Ponadto udzielam wsparcia w toku postępowania sądowego oraz zapewniam kompleksową i rzetelną obsługę prawną przy dochodzeniu należnych wierzytelności. Moja pomoc prawna w tym zakresie obejmuje:
 • etap przedsądowy, głównie poprzez przygotowanie pism w postaci wezwania do zapłaty oraz uczestnictwo w rozmowach ugodowych bądź mediacyjnych,
 • etap postępowania sądowego, prowadzonego w formie postępowania nakazowego, upominawczego lub zwykłego procesu sądowego, na wstępnym etapie m.in. poprzez przygotowanie pozwu o zapłatę,
 • etap postępowania komorniczego, poprzez pełne wsparcie w toku postępowania egzekucyjnego mającego na celu wykonanie orzeczeń sądowych (m.in. takich jak nakaz zapłaty).