Jak uzyskać informacje w sprawie sądowej?

Photo by Viktor Hanacek on Picjumbo

Postępowanie cywilne co do zasady jest jawne. W myśl art. 9 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej – k.p.c.) rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Fakt, czy postępowanie odbywa się jawnie, czy też przy drzwiach zamkniętych ma wpływ na prawo strony do zapoznania się z aktami sprawy.

W ramach zasady jawności postępowania mieści się nie tylko fakt publicznego odbywania rozpraw, lecz również dostęp do akt sprawy, który przysługuje stronom oraz działającym w ich imieniu pełnomocnikom. Sąd nie może odmówić stronie dostępu do akt jej własnej sprawy.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z dnia 19 czerwca 2019 r.) osoba będąca stroną, innym uczestnikiem postępowania, ich przedstawicielem, pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskiwać bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie informacje o toku postępowania w sprawie, do których uzyskania uprawniona.

Zatem jak możesz uzyskać informacje w swojej sprawie? Masz kilka możliwości.

1. Telefon / e-mail do sądu

Możesz zadzwonić do sądu, przed którym toczy się sprawa. Po wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy oraz podaniu swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nazwy sądu i sygnatury akt sprawy, pracownik sądu udzieli Ci informacji na temat aktualnego stanu sprawy np. czy wyznaczono/zmieniono/odwołano termin rozprawy albo jakie czynności w sprawie podjął sąd (np. uzyskasz informację o skierowaniu akt do biegłego).

Z uwagi na przepisy RODO i wewnętrzne przepisy sądów – ilość informacji, którą można uzyskać w ten sposób jest ograniczona.

2. Wizyta w Biurze Obsługi Interesanta (BOI)

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy, możesz również udać się osobiście do sądu, przed którym sprawa się toczy. Po okazaniu dowodu osobistego, pracownicy BOI udzielają osobą uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych.

Z uwagi na pandemię COVID-19, przed udaniem się osobiście do sądu warto sprawdzić na stronie internetowej sądu, czy BOI jest czynne i przyjmuje interesantów.

3. Wizyta w sekretariacie sądu 

W sekretariacie sądu można uzyskać podstawowe informacje o sprawie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w przypadku wizyty bez zapowiedzi może się okazać, że akta są np. u biegłego i w zasadzie żadnych informacji (poza tymi widocznymi w systemie) nie uda się uzyskać. Ponadto, w czasach pandemii COVID-19 dostęp do sekretariatów jest ograniczony, dlatego przed udaniem się osobiście do sądu warto sprawdzić na stronie internetowej sądu, czy sekretariat przyjmuje interesantów.

4. Zamówienie akt do czytelni akt

Większość sądów umożliwia zapoznanie się z aktami sprawy w czytelni (w niektórych możliwe jest to w sekretariacie – taka informacja zawsze znajduje się na stronie sądu). W czytelni możliwe jest uzyskanie dostępu do wszystkich akt (teczek) sprawy i wszystkich zgromadzonych w nich dokumentów. Do czytelni zawsze zamawia się akta z wyprzedzeniem (czasem kilkudniowym), na konkretny termin – dzień i godzinę. W czasach pandemii COVID-19 terminy mogą być wydłużone.

5. Rejestracja w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych właściwej apelacji

Portal umożliwia dostęp do informacji o sprawie.  W Portalu nie znajdziesz treści pism procesowych składanych przez strony postępowania, ale za to znajdziesz korespondencję przesłaną przez Sąd do Ciebie i innych uczestników postępowania, terminy rozpraw, protokoły z rozpraw, w tym także nagrania protokołu elektronicznego, postanowienia i wyroki wydane przez Sąd w Twojej sprawie oraz czynności, które w Twojej sprawie wykonał Sąd;

Do rejestracji w Portalu przyda się Profil Zaufany – to najłatwiejsza forma rejestracji, niewymagająca wyjścia z domu. Po pozytywnej weryfikacji możliwe jest zalogowanie się do portalu. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę “Wnioski” wybrać “Złóż wniosek” i “Wniosek o dostęp do sprawy”. Po uzupełnieniu i zaakceptowaniu w ciągu 2 dni powinno dojść do zweryfikowania wniosku. Gdy wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany sprawa pojawi się na koncie w portalu.

Więcej informacji na temat rejestracji w portalu apelacji katowickiej znajduje się tutaj.

Zawsze warto dbać o swoje sprawy

Jeśli działasz w sprawie samodzielnie i nie masz pełnomocnika – warto na bieżąco kontrolować stan sprawy. W przypadku spraw sądowych czasem jeden niewłaściwy ruch, niedotrzymanie terminu może mieć znaczące (często negatywne) konsekwencje.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na blogu z zakresu prawa cywilnego

Wezwanie do zapłaty. Jak napisać i kiedy wysłać?

Sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co dalej?

 

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej i blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowiąc wyraz poglądów autora. Nie stanowią porady prawnej ani wykładni prawa oraz nie budują stosunku klient – prawnik. Autor wpisów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne związane z ewentualnym wykorzystaniem przez kogokolwiek tych treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Scroll Up